വീടിന് സ്ഥാനം ഗണിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍

വലിയ പറമ്പുകളില്‍ കണക്കാക്കേണ്ടതായ ബ്രഹ്മസൂത്രം, യമസൂത്രം, കര്‍ണ്ണസൂത്രം എന്നിവ അല്‍പക്ഷേത്രവിധി പ്രകാരം ചെറിയ പറമ്പുകളില്‍ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല വീട് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭൂമിയെ…

ഗൃഹനിര്‍മാണത്തിന് ഭൂമി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍

ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിന് കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നീരൊഴുക്കുള്ള ഭൂമിയാണ് അത്യുത്തമം എന്നുപറയാം. സൂര്യന്റെ അസ്തമയം പടിഞ്ഞാട്ടും സപ്തര്‍ഷികളുടേത് തെക്കോട്ടും ആയതിനാല്‍ ആ രണ്ടു…

ആരാണ് വാസ്തുപുരുഷന്‍! എന്താണ് ഭൂമിമണ്ഡലം!

ഭൂമിയില്‍ വടക്കു- കിഴക്ക് തലയും തെക്കു- പടിഞ്ഞാറ് കാലും വരുന്ന രീതിയില്‍ വാസ്തുപുരുഷനേയും വാസ്തു പുരുഷന്റെ ദേഹത്ത് അതാത് സ്ഥാനങ്ങളില്‍ 45…