സ്ഥലപരിമിതിയുടെ വെല്ലുവിളികളെ മറികടന്നു, മൂന്നു സെന്റിലും കിടിലന്‍ വീട് പണിയാം

മൂന്നു സെന്റ് സ്ഥലം എന്നതിലുപരി ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നത് 6 .5 മീറ്റര്‍ വീതിയും 18 .7 മീറ്റര്‍ നീളവുമുള്ള പ്ലോട്ടില്‍…